Kurzbiographie

9.10.1915 - 7.9.2008

Basel: 1915 - 1966

Olten: 1966 - 2008